Red de Nederlandse school in Brisbane, Australië!

~ door Tessa Hamstra

NTC dag boot

Our culture, our traditions and our language are the foundations upon which we build our identity.

(Scroll to the bottom of this page for translation in English)

De basis voor wie je bent als persoon wordt gelegd in je jeugd. Veel Nederlanders en Vlamingen die in het buitenland wonen, zien veel meerwaarde in het meegeven van onze taal en cultuur, zodat hun kinderen opgroeien als wereldburger! Goed Nederlands spreken heeft namelijk niet alleen als voordeel dat contact met de familie onderhouden kan worden en er een grotere kans is op succesvolle remigratie. Het spreken van twee talen helpt kinderen ook om gemakkelijker nieuwe woorden te leren, beter begrip van relaties tussen woorden te ontwikkelen en een betere scheiding te leggen tussen relevante en niet-relevante informatie.

Een Nederlandse school in het buitenland zoals de Duyfkenschool ondersteunt hierbij. Jammer genoeg is het voortbestaan van de Duyfkenschool in Brisbane niet zeker, omdat de subsidie vanuit Nederland wegvalt. We hebben hulp nodig, uw hulp!

1 1440 300

Wie zijn wij?

Stichting de Duyfkenschool is een NTC school (Nederlandse Taal en Cultuur School). Wereldwijd zijn er rond de 190 NTC-scholen, waar in totaal ongeveer 15.000 leerlingen les krijgen in de Nederlandse Taal en Cultuur. Sinds 2008 geven wij Nederlands onderwijs in Brisbane, Australië, aan rond de 45 leerlingen. Onze leerlingen gaan naar reguliere Australische scholen en komen daarnaast elke week 2,5 uur bij ons voor Nederlandse les. Op deze manier ondersteunen we de ouders in het bijhouden en verbeteren van de Nederlandse taal, terwijl de kinderen een gezellige en leerzame middag hebben.

Hoe kunt u helpen?

De Duyfkenschool heeft al een aantal jaar lang maatregelen genomen om de financiële situatie van de school gezond te houden. Zo hebben we een verhoging van de lesgelden doorgevoerd, diverse acties gehouden en zijn we bezig om onze activiteiten uit te breiden om zo de school verder te laten groeien. Komend jaar zal er een nieuwe verhoging van het lesgeld worden doorgevoerd, maar we hebben ook hulp van buitenaf nodig. Veel scholen in Nederland kunnen een sponsorloop houden, een verkoopactie of een tentoonstellling waaraan familie en vrienden financieel kunnen bijdragen. Op afstand is dit lastig te doen, maar met deze crowdfundingactie van Geef Onderwijs heeft iedereen die de Duyfkenschool en onze leerlingen een warm hart toedraagt de kans om iets voor ons te doen!

Door een donatie te doen, helpt u onze school te blijven bestaan. Door deze actie te verspreiden onder bekenden, helpt u ons nog verder!

Onze ouders aan het woord:

Monique: “Door naar de Duyfkenschool te gaan, voelen onze kinderen zich, naast Australiër, ook Nederlander.

Maaike: “Via de Nederlandse school blijven mijn kinderen op de hoogte van wat er in Nederland speelt.

Marleen: “Elke keer als ik mijn zoon ophaal van school, merk ik dat zijn Nederlands weer is verbeterd.

Nanda: “Het is leuk om aan cultuurdagen mee te doen en een goede omgeving om andere Nederlandstalige ouders te leren kennen.

onderbouw

English translation

Save the Dutch School in Brisbane!

“Our culture, our traditions and our language are the foundations upon which we build our identity.”

The foundation for who you are as a person is laid in your childhood Many Dutch and Flemish people living abroad see a lot of value in imparting our language and culture, so that our children grow up as citizens of the world.

Speaking Dutch fluently doesn’t just mean that children can keep in touch with family or have a greater chance of successful repatriation. Speaking two languages also helps children to learn new words more easily, develop better understanding of relations between words and to establish a better separation between relevant and irrelevant information.

A Dutch school abroad like Duyfkenschool can support children and their parents. Unfortunately, the survival of the Duyfkenschool is unsure because the subsidy from the Dutch government has stopped. We need help, your help!

Who are we?

The Duyfkenschool Foundation is a NTC school (Dutch Language and Culture School). Worldwide, there are around 190 NTC schools with a total of about 15,000 pupils. Since 2008 Dutch education is taught by us in Brisbane, Australia. We are currently teaching around 45 students. Our students go to mainstream Australian schools and get together for 2.5 hours per week for Dutch lessons. This way we can support parents in maintaining and improving the Dutch language while the kids have a fun and educational afternoon.

How can you help?

Duyfkenschool has already taken measures to maintain a healthy financial situation for the school for a number of years. For example, we have implemented an increase in tuition fees, did sausage sizzles and other fundraising activities , and we are expanding our activitities as a school. Next year, a new increase in tuition fees will be made, but we also need help from outside our school. Many schools can organise an event or fete where parents, grandparents, friends  or other interested people can come and spend money for the school. This is hard to do from a distance, but with this crowdfunding initiative everyone who has a soft spot for the Duyfkenschool and our students scan contribute and has a chance to do something for our school!

By making a donation, you will help our school to continue wit out activities. If you also help us to spread the word about this initiative, you will help us even further!

IMG 7120

What parents say about the Duyfkenschool:

Monique: “By going to the Duyfkenschool, our children feel Dutch, alongside Australian.

Maaike: “The Dutch School keeps my children aware of what is happening in the Netherlands.

Marleen: “Every time I pick up my son from Dutch School, I notice that his Duytch has improved!

Nanda: “It is fun to take part in the cultural days and a good place to get to know other Dutch parents.

Make a donation:

People with a Dutch bank account can donate via IDeal. If you don’t have a Dutch bank account, you can use these bank details. Please add your emailaddress to the description.

Duyfkenschool Foundation - BSB 034 002 - Account number 856916