ANBI

ANBI Publicatiegegevens Stichting Geef Onderwijs

ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING
Naam van de instelling: Stichting Geef Onderwijs
Postadres: Postbus 313 1900 AH Castricum
Bezoekadres: De Groene Bocht II, Keizersgracht 452, 1016 GD, Amsterdam
Tel.nr.: (+31) 622 57 30 79
E-mailadres: info@geefonderwijs.nl
Website:www.geefonderwijs.nl, www.crowdfundingvoorhetonderwijs.nl
RSIN: 852767791
KvK nummer: 57860351


DOEL INSTELING
De stichting heeft ten doel het bieden van een platform ten behoeve van crowdfunding voor basisscholen, middelbare scholen en instellingen die speciaal onderwijs verzorgen en daarmee de mogelijkheid bieden aan genoemde instellingen om via dit platform met behulp van donaties uit de lokale omgeving, het eigen netwerk van de betreffende instelling en landelijke belanghebbenden geld in te zamelen voor de realisatie van schoolprojecten, onderwijsideeën en
de aanschaf van materialen, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Geef Onderwijs helpt Nederlandse scholen hun waardevolle onderwijsprojecten te realiseren met behulp van donaties en expertise uit de crowd. Het maakt investeren in onderwijs leuk en eenvoudig en biedt een duurzame en bottom-up oplossing voor het groeiend tekort aan financiële middelen in het onderwijs. Het uiteindelijke doel: Met elkaar het Nederlandseonderwijs verbeteren, ondernemerschap op scholen bevorderen en de maatschappelijke betrokkenheid bij onderwijs en school vergroten. Via Geef Onderwijs kan iedereen online doneren aan onderwijsprojecten van Nederlandse scholen en geld inzamelen voor waardevolle onderwijsinitiatieven.


BESTUURSAMENSTELLING
Voorzitter: Dhr. C.J.J. Kuijper
Secretaris Penningmeester: Dhr. M.J.S. Schilder
Bestuurslid: Mw. J.Y. Uhlenbeck
Bestuurslid: Mw. J. Dayus
Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens de Stichting Geef Onderwijs.
MANAGEMENT–DAGELIJKS BESTUUR
Mw. A.W. Schoonderwoerd (co-founder & crowdfundingadviseur) – werkzaam op vrijwillige basis &
Mw. Y. Verweij (crowdfundingadviseur) – werkzaam op vrijwillige basis


BELONINGSBELEID
Bestuursleden mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.
Er zijn geen medewerkers in loondienst bij Stichting Geef Onderwijs. Het beloningsbeleid ziet daarom alleen toe op de belonin g van bestuursleden en eventuele vrijwilligers. Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding danwel vacatiegeld voor de verrichte werkzaamheden ten behoeve van Stichting Geef Onderwijs.


BELEIDSPLAN
Profiel: Stichting Geef Onderwijs is het eerste crowdfundingplatform dat zich volledig richt op het Nederlandse onderwijs. Via Geef Onderwijs kan iedereen doneren aan onderwijsprojecten van Nederlandse scholen om zo waardevolle onderwijsinitiatieven te realiseren die in de klas,
op school of in haar omgeving zijn ontstaan.
Geef Onderwijs is een sociale onderneming die crowdfunding inzet om het Nederlandse
onderwijs te verbeteren, ondernemerschap op scholen te bevorderen en de maatschappelijke
betrokkenheid bij onderwijs te vergroten. Met onze activiteiten dragen we bij aan een sociale en betrokken samenleving, stimuleren we de inzet voor de gemeenschap en geven we het publiek inspraak in het proces van het vinden van de meest kansrijke leerwegen voor onze kinderen.


Werkzaamheden:
Geef Onderwijs faciliteert crowdfundingacties met behulp van de website, blogs, social media en nieuwsbrieven. Het platform ondersteunt initiatiefnemers tijdens de voorbereidingen en uitvoering van hun crowdfundingsacties, registreert en beheert de toegezegde donaties, toont de voortgang van de crowdfundingcampagne op de website en maakt het ingezamelde bedrag over naar de school als het doel is behaald. Om de mogelijkheden van crowdfunding onder de aandacht te brengen, organiseert Geef Onderwijs workshops/bijeenkomsten voor scholen.Geef Onderwijs financiert alleen projecten die het volledige doelbedrag inzamelen.


Organisatie:
Stichting Geef Onderwijs werd in mei 2013 opgericht door Menno Schilder en Annelies Schoonderwoerd en Carel Kuijper. Geef Onderwijs is een start-up. Het management en bestuur bestaat gezien de start-up fase waar we ons in bevinden uit de drie oprichters. Inmiddels zijn daar twee bestuursleden aan toegevoegd. Het management wordt gevoerd door Annelies Schoonderwoerd & Yolanda Verweij met een directe onderlinge controle en controle door het bestuur, waarbij de financiële controle is uitbesteed aan BDO accountants. De visie, missie, strategie en doelstellingen van Geef Onderwijs zijn in samenspraak met onze stakeholders (in de vorm van een brede klankbordgroep) tot stand gekomen.


Partners:
De Stichting Geef Onderwijs werd in 2013 in expertise gesteund door Greenwish middels het programma Empowering People van het ministerie van BZK en sloot Mondial Aad de Wit Verhuizingen zich als partner aan bij het crowdfundingplatform. Op 1 januari 2015 sloot Geef Onderwijs een tweejarig partnerschap met VERUS. Medio 2015 ging Geef Onderwijs een oorlopend partnerschap aan met More Than Gifts.


Actueel beleid:
Op www.geefonderwijs.nl vindt het publiek waardevolle schoolprojecten en onderwijsinitiatieven waar een externe financieringsbehoefte voor bestaat. Het team van Geef Onderwijs toetst vooraf of een initiatief/project voldoet aan een aantal basisvoorwaarden. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de financieringsbehoefte, de noodzaak, het plan van aanpak en de verwachte impact van het initiatief op het onderwijs. We gaan altijd na of de initiatiefnemer de crowdfundingactie start met toestemming van de schoolleiding. Dit zijn onze basisvoorwaarden: Het project waar geld voor wordt ingezameld moet aantoonbaar positieve impact hebben op het onderwijs en passen binnen de doorgaande ontwikkelingslijn, het schoolbeleid, de doelstellingen en de pedagogische aanpak van de desbetreffende instelling. Voor aangemelde initiatieven dient binnen de schoolorganisatie draagvlak te zijn. Geef Onderwijs steunt geen initiatieven die een gezonde levensstijl of gezond gedrag van de leerlingen negatief beïnvloeden. Om de continuïteit van het onderwijs te garanderen faciliteert Geef Onderwijs bovendien geen crowdfundingacties ten behoeve van aan de school wettelijk opgedragen kernactiviteiten. In dit verband wordt opgemerkt dat de overheid zorgt voor de reguliere bekostiging van de scholen, waarmee scholen in staat worden gesteld te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.


Doelstellingen:
Geef Onderwijs ging begin 2014 van start gaat met 5 crowdfundingacties van een aantal Nederlandse scholen. Het
streven is om eind 2014 met Geef Onderwijs 30 succesvolle crowdfunding acties van Nederlandse scholen te hebben gerealiseerd. Naar verwachting maakt het platform na de eerste successen een snelle groei door. In de nabije toekomst ligt de nadruk op het aangaan van partnerschappen met relevante organisaties uit het onderwijsveld en bedrijfsleven.
In de praktijk blijkt dat potentiële donateurs vaak de behoefte en mogelijkheid hebben om in natura bij te dragen aan een onderwijsproject. Hiertoe is de ontwikkeling van een tool gepland die dergelijke bijdragen integreert in de donatie module van Geef Onderwijs.


Fondsen en exploitatiemodel:
Om de stichting financieel gezond te houden, hanteren we een verdienmodel waar bij 5% van een succesvol gefinancierd project ten goede komt van Geef Onderwijs. Daarnaast vragen we scholen een startfee van €50 (bij acties met een doelbedrag tot €5.000) of €100 (bij acties met een doelbedrag van €5.000 en hoger).
Bij een geslaagde actie vloeit de startbijdrage in het ingezamelde bedrag retour naar de school. Wanneer de actie mislukt is, wordt de startbijdrage ingehouden om de transactiekosten van het retour storten van de donaties naar de donateurs te financieren. Van de inkomsten uit de crowdfundingacties en de bestaande partnerschappen ondersteunen we scholen in hun crowdfundingacties en verbeteren we de website. Om onze dienstverlening voor scholen zo toegankelijk mogelijk te houden, brengen we per transactie 0,65 eurocent in rekening. Met dit bedrag financieren we de transactie- en administratiekosten van het donatiesysteem. De transactiekosten worden opgeteld bij het door de donateur gekozen donatiebedrag. Ten tijde van dit schrijven heeft Stichting Geef Onderwijs partnerschappen met VERUS, Mondial Aad de Wit Verhuizingen en More Than Gifts.
De fondsen van Stichting Geef Onderwijs worden beheerd door de penningmeester. De financiële controle is uitbesteed aan Buckaroo en BDO accountants. Alle donaties aan projecten op Geef Onderwijs staan veilig op een afzonderlijke rekening van Payment Service Provider Buckaroo en behoren, zolang een crowdfundingactie loopt, toe aan degenen die het geld hebben overgemaakt. Zodra voor een project het volledige doelbedrag is ingezameld en de deadline is verstreken, wordt het bedrag overgemaakt naar de school. Wanneer een crowdfundingactie niet succesvol is, krijgen donateurs de mogelijkheid om de donatie door te zetten naar een ander project of het terug te laten storten op de eigen rekening.


FINANCIËLE VERANTWOORDING
Stichting Geef Onderwijs is medio 2013 opgericht.
In 2013 en 2014 is met eigen middelen geïnvesteerd in het inrichten van de organisatie en de ontwikkeling van het technische platform. De jaarrekening van Stichting Geef Onderwijs wordt jaarlijks opgesteld en bevat de financiële verantwoording van het voorgaande jaar. De jaarrekening van 2015 komt als aparte download integraal beschikbaar via de website van Geef Onderwijs. (www.geefonderwijs.nl)


Geef Onderwijs Activiteiten verslag
Geef Onderwijs Balans 2015
Geef Onderwijs ANBI Publicatiegegevens